E-SIM Middelburg
KVK 83714588
Podium 27
4337 WV Middelburg

Deze algemene voorwaarden zijn gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel.

Artikel 1 Definities

1.1 Algemene voorwaarden: de onderhavige algemene voorwaarden, ongeacht de vorm waarin deze kenbaar worden gemaakt (bijvoorbeeld via de website), verder te noemen AV.

1.2 Opzegging: de schriftelijke mededeling dat van een of meer overeengekomen producten en/of diensten geheel of gedeeltelijk geen gebruik zal worden gemaakt, dan wel dat de Overeenkomst geheel of gedeeltelijk niet uitgevoerd zal worden. Digitale diensten en/of producten maken ook onderdeel hiervan uit.

1.3 Bezoeker: de (rechts)persoon die het terrein en/of de gebouwen of ruimte van E-SIM Middelburg betreedt, de (rechts)persoon aan wie het aanbod van E-SIM Middelburg is gericht, met wie E-SIM Middelburg een Overeenkomst heeft gesloten of ten behoeve van wie de (rechts)handeling is/wordt verricht, waaronder mede begrepen de ouder(s)/ wettelijke vertegenwoordiger(s) van de minderjarige die gebruik maakt van een product en/of dienst van E-SIM Middelburg .

1.4 Groep: meerdere personen aan wie door E-SIM Middelburg een of meer producten en/of diensten worden geleverd krachtens een of meer als samenhangend te beschouwen Overeenkomst(en).

1.5 Overeenkomst: iedere verbintenis met E-SIM Middelburg op grond waarvan E-SIM Middelburg diensten en/of producten levert aan Bezoeker.

1.6 E-SIM Middelburg: de afkorting van de handelsnaam van E-SIM Middelburg in het handelsregister onder nummer 83714588 ingeschreven.

1.7 Ten aanzien van deze definities geldt dat een en ander gelezen dient te worden conform de op dat moment geldende brochures en beschikbare informatie op de internetsite van E-SIM Middelburg https://www.e-simmiddelburg.nl.

Artikel 2 Toepasselijkheid

2.1 De AV zijn in afwijking van artikel 6:225 lid 3 BW, van toepassing op en maken deel uit van alle onderhandelingen, aanbiedingen, offertes, aankopen, Overeenkomsten en andere (rechts)handelingen betreffende de producten en/of diensten van E-SIM Middelburg.

2.2 Indien door Bezoeker, bedrijf of instantie andere algemene voorwaarden worden gehanteerd die op de Overeenkomst van toepassing zouden kunnen zijn, dan worden deze door E-SIM Middelburg uitdrukkelijk van de hand gewezen. De E-SIM Middelburg AV prevaleren, ook indien de voorwaarden van Bezoeker een soortgelijke prevalentie bepaling bevatten. Iedere Overeenkomst wordt aangegaan onder de voorwaarde dat E-SIM Middelburg gerechtigd is tot opschorting en/of ontbinding indien de AV niet van toepassing zijn.

2.3 Afwijkingen van de AV alsmede van de Overeenkomst(en) zijn slechts geldig indien deze uitdrukkelijk schriftelijk door E-SIM Middelburg zijn bevestigd. Indien op één of meer punten van de AV wordt afgeweken en/of door E-SIM Middelburg uitvoering wordt gegeven aan afwijkingen van de AV en/of Overeenkomst, blijven de overige voorwaarden onverkort van kracht.

2.4 Zijn de AV eenmaal van toepassing verklaard op een bepaalde Overeenkomst, dan wordt de laatst geldende versie van de algemene voorwaarden toepasselijk geacht op alle volgende Overeenkomsten tussen dezelfde Bezoeker en E-SIM Middelburg, tenzij schriftelijk anders overeengekomen.

2.5 De eventuele (ver)nietig(baar)heid van een deel van de Overeenkomst en/of een deel van de AV, laat de geldigheid van het overige deel van de Overeenkomst en/of de AV onverlet. In plaats van het niet geldige deel geldt alsdan als overeengekomen, hetgeen op wettelijk toelaatbare wijze het dichtst bij hetgeen Partijen overeengekomen zouden zijn, ligt, indien zij de niet geldigheid gekend zouden hebben.

2.6 De AV zijn van toepassing op de door E-SIM Middelburg te verlenen horecadiensten, op welke laatste diensten door E-SIM Middelburg van toepassing worden verklaard de uniforme voorwaarden horeca (UVH), welke zijn gedeponeerd bij de rechtbank en de Kamer van Koophandel en Fabrieken te Woerden.

2.7 In alles waarin een Overeenkomst, de AV respectievelijk de uniforme voorwaarden horeca (UVH) niet voorziet, beslist de directie van E-SIM Middelburg of, ingeval van afwezigheid van de directie, haar gemachtigde.

2.8 Door het betreden van het terrein en de gebouwen van E-SIM Middelburg, te betalen bij de kassa, het plaatsen van een reservering, het doen van een online aankoop, het sluiten van een Overeenkomst met E-SIM Middelburg en/of het gebruik maken van (een van) de producten en/of diensten van E-SIM Middelburg, gaat Bezoeker automatisch akkoord met de inhoud en toepasselijkheid van de AV.

2.9 Wanneer sprake is van (tegen)strijdigheid tussen de AV en het door E-SIM Middelburg gebruikte informatiemateriaal (zoals bijvoorbeeld de internetsite, folders en/of brochures), staat het ter beoordeling van de directie van E-SIM Middelburg welke bepaling prevaleert.

Artikel 3 Totstandkoming (en wijziging) van een Overeenkomst

3.1 Een Overeenkomst komt tot stand door het maken van een reservering via de website of de aanvaarding door Bezoeker van een door E-SIM Middelburg afkomstige offerte/aanbieding, dan wel door de aanvaarding door E-SIM Middelburg van een verzoek van Bezoeker tot het leveren van een product en/of dienst, dan wel door uitvoering daarvan door E-SIM Middelburg

3.2 Indien in de aanvaarding door Bezoeker van een door E-SIM Middelburg afkomstige offerte/aanbieding voorbehouden of wijzigingen ten opzichte van het aanbod zijn aangebracht, komt in afwijking van artikel 3.1., de Overeenkomst eerst tot stand indien en zodra E-SIM Middelburg aan Bezoeker schriftelijk heeft bevestigd met deze afwijkingen van het aanbod in te stemmen, dan wel op het moment dat E-SIM Middelburg tot uitvoering van de gewijzigde Overeenkomst overgaat.

3.3 Reserveringen kunnen zowel in persoon (aan de balie), telefonisch als schriftelijk (online) geschieden. Telefonische reserveringen zijn geldig, nadat deze schriftelijk bevestigd zijn door E-SIM Middelburg. Aan de reservering kunnen voorwaarden worden gesteld, zoals het invullen van een reserveringsformulier. Na bevestigen van de reservering is Bezoeker verplicht tot betaling van de som van de Overeenkomst of aanbetaling van 50%, tenzij door E-SIM Middelburg anders wordt bepaald.

3.4 Op eventuele wijzigingen en/of aanvullingen van de Overeenkomst geldt uitdrukkelijk ook hetgeen in artikel 3.1. en 3.2. is bepaald.

3.5 De werking van artikel 7:404 BW – over persoonlijke uitvoering van de opdracht – en artikel 7:407 lid 2 BW – over de hoofdelijke aansprakelijkheid in geval van meerdere opdrachtnemers – wordt uitgesloten.

Artikel 4 Algemene verplichtingen van E-SIM Middelburg

4.1 Het openingstijdenrooster, aanbiedingen, tarieven en overige zaken genoemd in de door E-SIM Middelburg uitgegeven folders, documentatie en/of informatieverstrekking via telefoon en internet, zijn onder voorbehoud en kunnen door E-SIM Middelburg gewijzigd worden. E-SIM Middelburg is, onverminderd het bepaalde in de hiernavolgende artikelen, krachtens de Overeenkomst verplicht op de overeengekomen tijdstippen de overeengekomen diensten te verlenen op de bij E-SIM Middelburg gebruikelijke wijze. Aan wijzigingen van tijden kunnen geen rechten of restituties worden verleend.

De verplichting van artikel 4.1 geldt niet:

4.1.1 In geval van overmacht aan de zijde van E-SIM Middelburg;

4.1.2 Indien Bezoeker de eventuele waarborgsom/betaling niet tijdig voldoet;

4.1.3 Indien Bezoeker op enige andere wijze niet volledig voldoet aan zijn/haar verplichtingen welke hij/zij, uit welke hoofde ook, jegens E-SIM Middelburg heeft.

Artikel 5 Uitvoering door derden

5.1 Tenzij schriftelijk anders overeengekomen, heeft E-SIM Middelburg te allen tijde het recht de Overeenkomst geheel of gedeeltelijk door een derde of derden te laten uitvoeren, in welk geval de AV ook ten aanzien van bedoelde derde(n) van kracht zullen zijn.

Artikel 6 Algemene verplichtingen van Bezoeker

6.1 Bezoeker dient zich, op straffe van verwijdering, te gedragen overeenkomstig de toepasselijke huisregels, zoals deze op het moment van aanwezigheid te verkrijgen zijn aan de receptie en/of staan vermeld op de internetsite van E-SIM Middelburg, en aanwijzingen van (het personeel van) E-SIM Middelburg.

6.2 Het is anderen dan de instructeur verbonden aan E-SIM Middelburg niet toegestaan dan met voorafgaande schriftelijke toestemming van de directie van E-SIM Middelburg of haar gemachtigde, instructie, training of coaching te geven in de racearea’s van E-SIM Middelburg.

6.3 Bezoeker is verplicht voor aanvang van de activiteit van de door E-SIM Middelburg te verstrekken instructies ‘Spelregels’ kennis te nemen.

6.4 Bezoeker dient te allen tijde instructies van (het personeel van) E-SIM Middelburg op te volgen en het is Bezoeker verboden in strijd met een verbod of waarschuwing te handelen. Daarnaast is het Bezoeker verboden voorafgaand van het betreden van E-SIM Middelburg gebruik te maken c.q. deel te nemen aan de activiteiten van E-SIM Middelburg indien hij/zij onder invloed van alcohol en/of verdovende middelen is. Wanneer Bezoeker gebruik maakt van een arrangement met een tweede race kan E-SIM Middelburg hier een uitzondering op maken. Bij ongepast gedrag geschied leidinggevend personeel van E-SIM Middelburg het recht om Bezoeker de toegang op de grid te weigeren. Zie ook onze huisregels.

6.5 Eventuele schade, diefstal of ongevallen dienen direct door Bezoeker aan E-SIM Middelburg gemeld te worden. Indien van toepassing, dient het schadeformulier uiterlijk binnen drie weken na de gebeurtenis als gevolg waarvan de schade intreedt, volledig ingevuld in het bezit van E-SIM Middelburg te zijn.

6.6 Bezoeker is aansprakelijk voor alle schade – in welke vorm en uit welke hoofde dan ook – die door E-SIM Middelburg geleden wordt wanneer Bezoeker zijn/haar verplichtingen niet (naar behoren) nakomt. E-SIM Middelburg kan hiervoor de gemaakte kosten bij Bezoeker in rekening brengen.

Artikel 7 Verplichtingen van Bezoeker ter zake Ruimteverhuur

7.1 Een optie voor één of enkele in beheer van E-SIM Middelburg zijnde ruimten is vrijblijvend en kan blijven staan totdat een ander wil boeken. E-SIM Middelburg neemt dan direct contact op met de eerste optant die vervolgens 2 werkdagen de gelegenheid heeft de optie om te zetten in een definitieve boeking of te laten vervallen.

7.2 Tot de huur behoort/behoren uitsluitend de in de Overeenkomst omschreven ruimte(n). Bezoeker dient zich te houden aan de in de Overeenkomst genoemde aanvangstijd en eindtijd. Tijd benodigd voor opbouw, inrichting en/of aankleding of testen van apparatuur, vangt aan op het tijdstip dat de ruimte gehuurd is. Als Bezoeker langer of eerder gebruik wenst te maken van de omschreven ruimte(n), mag dit enkel met toestemming van E-SIM Middelburg en op basis van beschikbaarheid en mag E-SIM Middelburg hier extra kosten voor doorbereken.

7.3 Een Overeenkomst met betrekking tot ruimtehuur kan uitsluitend schriftelijk worden opgezegd. Bezoeker die de Overeenkomst, om welke reden dan ook, opzegt, is aan E-SIM Middelburg een vergoeding verschuldigd, aangegeven in Artikel 12.4

7.4 Bezoeker dient ervoor te zorgen dat geen schade wordt toegebracht aan het gebouw en aan de in en om het gebouw aanwezige zaken. Bezoeker dient de ruimte(n) na afloop van de periode waarvoor deze gehuurd is, op te leveren aan E-SIM Middelburg in dezelfde staat als waarin deze werd(en) aangetroffen. Bezoeker staat ervoor in dat alle door hem/haar gecontracteerde toeleveranciers en facilitaire bedrijven deze bepaling naleven.

7.5 E-SIM Middelburg heeft het recht door haar geconstateerde schade aan muren, vloeren en/of andere materialen en plaatsen in de gehuurde ruimte(n) en aan de daarin aanwezige goederen, te laten herstellen op kosten van Bezoeker, voor zover de schade is ontstaan gedurende het gebruik van de betreffende ruimte(n) door Bezoeker, dan wel daarmee rechtstreeks verband houdt.

7.6 Het is niet toegestaan om binnen, dan wel buiten het gebouw, met rijst, confetti of andere materialen te strooien en/of vuurwerk af te steken, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen. Bezoeker ziet op naleving hiervan toe. Bij overtreding zal eventuele schade, waaronder schoonmaakkosten, in rekening worden gebracht bij Bezoeker.

7.7 De verhuur van ruimte(n) kan gecombineerd worden met andere horecafaciliteiten. Het verzoek tot het gebruik van een andere horecafaciliteit, naast de huur van een ruimte, dient gelijktijdig aan de reservering van de zaal, schriftelijk te worden ingediend bij de directie van E-SIM Middelburg en kan enkel op basis van beschikbaarheid.

7.8 Het door Bezoeker opgegeven aantal personen is bindend. Tot vijf werkdagen voor aanvang van de huur kan het aantal personen worden gewijzigd, mits het totaal niet meer dan 15% afwijkt van het gereserveerde aantal personen. Wanneer blijkt dat E-SIM Middelburg voor meer personen dan overeengekomen moet leveren, is E-SIM Middelburg gerechtigd naar eigen keuze de levering aan deze personen te accepteren tegen een door E-SIM Middelburg te bepalen meerprijs óf de levering aan meer personen dan overeengekomen te weigeren.

7.9 Bij iedere vorm van publiciteit rond een bijeenkomst of evenement dient Bezoeker kenbaar te maken dat de bijeenkomst waarvoor hij/zij de ruimte bij E-SIM Middelburg heeft gehuurd, op initiatief van Bezoeker wordt gehuurd. E-SIM Middelburg mag daarbij slechts vermeld worden als plaats van de bijeenkomst, tenzij anders schriftelijk is overeengekomen.

7.10 Bezoeker is verplicht ervoor te zorgen dat bij het opnemen van beeldopnames, geen herkenbare bezoekers en/of medewerkers van E-SIM Middelburg zonder uitdrukkelijk schriftelijke toestemming van E-SIM Middelburg én betrokkenen, gebruikt worden voor enige vorm van publiciteit.

7.11 E-SIM Middelburg is in geen enkel opzicht verantwoordelijk of aansprakelijk voor eventuele schade aan of vermissing en diefstal van in de garderobe (tenzij bemand door E-SIM Middelburg) of andere ruimte(n) aanwezige kleding en/of andere goederen.

Artikel 8 Activiteiten E-SIM Middelburg

8.1 Bezoeker heeft uitdrukkelijk begrepen en stemt ermee in dat het hem/haar bekend is dat het Simulatie (sim) racen of andere games, al het bijkomende, risico’ s in kan houden voor de gezondheid en dat het schade aan goederen en/of lichamelijk letsel tot gevolg kan hebben.

8.2 Bezoeker die deelneemt aan de activiteiten van E-SIM Middelburg, dient over een normale conditie en gezondheid te beschikken. Indien Bezoeker medicijnen gebruikt, lichamelijke beperkingen heeft c.q. had die van invloed kunnen zijn op zijn/haar normale conditie en/of gezondheid, dient hij/zij dit voor aanvang van de activiteit te melden aan E-SIM Middelburg. E-SIM Middelburg behoudt zich het recht voor om Bezoeker uit te sluiten van deelname. Indien Bezoeker verzuimt – mogelijk van belang zijnde – informatie omtrent zijn/haar conditie en/of gezondheid aan E-SIM Middelburg mede te delen, komen de aan de deelname verbonden risico’s geheel voor rekening van Bezoeker. In het geval E-SIM Middelburg bekend wordt met het verzuim van Bezoeker, is E-SIM Middelburg bevoegd Bezoeker de toegang tot E-SIM Middelburg te weigeren, dan wel Bezoeker sancties (door E-SIM Middelburg te bepalen) op te leggen.

8.3 Het is, op straffe van verwijdering, ten strengste verboden drank, snoep-, etens- en/of rookwaren in de Race area’s te brengen. Bezoeker is gehouden de door E-SIM Middelburg verstrekte materialen tijdig en zorgvuldig te gebruiken en in goede staat in te leveren. Bezoeker is aansprakelijk voor schade aan het verstrekte materiaal.

Artikel 9 Arrangementen

9.1 Om in aanmerking te kunnen komen voor speciale groeps- en/of arrangementstarieven dient voldaan te worden aan een minimaal aantal personen, vermeld in de op dat moment geldende folders c.q. brochures. Bij een lager aantal personen gelden de normale op dat moment geldende tarieven.

9.2 Het toevoegen in aantallen bij een groepsactiviteit en/of arrangement is mogelijk, maar enkel op basis van beschikbaarheid.

9.3 Alle groeps- en/of arrangementstarieven zijn inclusief benodigd materiaal. Als een bevestiging (in welke vorm dan ook) door E-SIM Middelburg aan bezoeker is verstuurd met betrekking tot een groepsreservering en Bezoeker, zegt niet tijdig op, is bezoeker toch gehouden de dienst/het product van E-SIM Middelburg af te nemen. Indien Bezoeker desondanks niet afneemt, is Bezoeker verplicht tot het betalen van het annuleringstarief, zie artikel 12.4.

Artikel 10 Cadeaubonnen, vouchers, waardebonnen en kortingsbonnen

10.1 Onder cadeaubon wordt verstaan: tegen betaling bij E-SIM Middelburg te verkrijgen bon die is bestemd om te worden gebruikt als betaling voor de aankoop van (bepaalde) producten en/of diensten.

10.2 Onder voucher wordt verstaan: tegoedbon uitgegeven door E-SIM Middelburg of met haar samenwerkende partijen, die is bestemd om te worden gebruikt als betaling voor de aankoop van (bepaalde) producten en/of diensten, enkel geldig ten aanzien van de specifiek daarop vermelde producten en/of diensten.

10.3 Onder waardebon wordt verstaan: een door E-SIM Middelburg ter promotie c.q. marketing uitgegeven bon die is bestemd om te worden gebruikt als betaling voor de aankoop van (bepaalde) producten en/of diensten, enkel geldig ten aanzien van de specifiek daarop vermelde producten en/of diensten.

10.4 Onder kortingsbon wordt verstaan: een door E-SIM Middelburg uitgegeven of verstrekte bon die is bestemd om te worden gebruikt als (gedeeltelijke) betaling voor de aankoop van (bepaalde) producten en/of diensten, enkel geldig ten aanzien van de specifiek daarop vermelde producten en/of diensten.

10.5 Cadeaubonnen dienen vooraf en volledig te worden betaald, tenzij met E-SIM Middelburg anders is overeengekomen.

10.6 Cadeaubonnen kunnen gebruikt worden voor de producten en/of diensten van E-SIM Middelburg, welke op dat moment in brochures of op de internetsite van E-SIM Middelburg voorkomen.

10.7 Restitutie van cadeaubonnen, vouchers, waarde- en kortingsbonnen in geld is niet mogelijk.

10.8 Uitgegeven cadeaubonnen, vouchers, waardebonnen en kortingsbonnen zijn gedurende de daarop aangegeven periode geldig en verliezen automatisch hun geldigheid na verloop van de betreffende periode. Na verloop van de betreffende periode kan Bezoeker geen rechten aan die cadeaubonnen, vouchers, waarde- en kortingsbonnen ontlenen.

10.9 Verlenging van de termijn van een cadeaubon, voucher, waardebon en kortingsbon is uitdrukkelijk voorbehouden aan de directie of gemachtigde van E-SIM Middelburg en wordt alleen op schriftelijk verzoek, gericht aan de directie, in behandeling genomen, mits dit verzoek de directie heeft bereikt vóór of uiterlijk op de op de cadeaubon, voucher, waarde- en/of kortingsbon vermelde einddatum.

10.10 Op de cadeaubonnen, vouchers, waarde-en kortingsbonnen wordt in woorden en – indien mogelijk – in cijfers aangeduid voor welk type ticket of arrangement de bon geldig is.

10.11 Het vermenigvuldigen, bewerken of wijzigen van de cadeaubon, voucher, waarde -en/of kortingsbon is niet toegestaan. Bij overtreding van het zojuist genoemde of op enige andere manier frauduleus omgaan met de cadeaubon, voucher, waarde- en/of kortingsbon, behoudt E-SIM Middelburg zich het recht voor de cadeaubon, voucher, waarde- en/of kortingsbon te weigeren en om – zonder aankondiging (rechts)maatregelen te treffen jegens de overtreder.

Artikel 11 Persoonsgegevens

11.1 De gegevens van Bezoeker worden – na toestemming middels de optin – door E-SIM Middelburg vastgelegd in een databestand ten behoeve van de uitvoering van de Overeenkomst. Daarnaast wordt dit gedaan om Bezoeker op de hoogte te houden van aanbiedingen van producten en/of diensten van E-SIM Middelburg. Indien Bezoeker het niet op prijs stelt van dergelijke aanbiedingen op de hoogte te worden gehouden, kan Bezoeker schriftelijk contact opnemen, met E-SIM Middelburg; de gegevens van Bezoeker worden op verzoek van Bezoeker verwijderd. Adressen uit het Klantenbestand zullen door E-SIM Middelburg niet aan derden c.q. niet gelieerde (rechts)personen worden verstrekt, maar enkel gebruikt worden door E-SIM Middelburg en de daaraan gelieerde vennootschappen. Zie onze privacy statement voor meer info.

11.2 E-SIM Middelburg maakt, ten behoeve van veiligheid, gebruik van videocamera’s. De beelden van deze camera’s zullen uit veiligheidsdoeleinden enige tijd bewaard blijven, maar nimmer gebruikt worden voor andere doeleinden, mits vooraf kenbaar gemaakt.

11.3 E-SIM Middelburg is gerechtigd tijdens door haar aangeboden activiteiten foto’s te maken, die door haar kunnen worden gepubliceerd op haar internetsite en voor promotionele doeleinden, waarbij E-SIM Middelburg dit tijdig, schriftelijk, aan Bezoeker laat weten. Indien Bezoeker hiertegen bezwaar heeft, kan hij/zij dit voorafgaand aan het deelnemen van de activiteit bij E-SIM Middelburg schriftelijk te melden.

Artikel 12 Opzeggen

12.1 Opzeggen van een online reservering is niet mogelijk. Er vindt geen restitutie van geld plaats. Tenzij schriftelijk anders wordt overeengekomen.

12.2 Het niet tijdig of niet aanwezig zijn is voor rekening van de Bezoeker.

12.3 Wanneer Bezoeker een reservering heeft gemaakt voor een van de activiteiten binnen E-SIM Middelburg en Bezoeker niet tijdig op de gereserveerde activiteit aanwezig is, is E-SIM Middelburg gerechtigd Bezoeker de toegang tot de activiteit te weigeren en is Bezoeker gehouden de volledige som van de Overeenkomst aan E-SIM Middelburg te betalen.

12.4 Wanneer een reservering is gemaakt voor een Groep anders dan via het online reserveringsysteem, gelden de volgende percentages van de reserveringswaarde die bij opzegging betaald moeten worden door Bezoeker aan E-SIM Middelburg.

12.4.1 Tabel percentage kosten bij opzegging.

Tijdstip opzeggen
Percentage kosten t.o.v. de reserveringswaarde
2 maanden voor aanvang
15%
1 maand voor aanvang
35%
14 dagen voor aanvang
60%
7-14 dagen voor aanvang
85%
Minder dan 7 dagen voor aanvang
100%
Artikel 13 Opschorting en beëindiging

13.1 E-SIM Middelburg is gerechtigd de uitvoering van de Overeenkomst op te schorten indien Bezoeker in gebreke is in de nakoming van zijn/haar betalingsverplichting(en), dan wel niet voldoet aan zijn/haar verplichting tot zekerheidsstelling of anderszins tekortschiet in een of meer van zijn/haar verplichtingen jegens E-SIM Middelburg. Tevens is E-SIM Middelburg in dat geval gerechtigd de Overeenkomst te ontbinden en/of volledige schadevergoeding te vorderen, onverminderd de in dat geval aan E-SIM Middelburg overige toekomende rechten.

13.2 Indien de periode van overmacht, zoals beschreven in artikel 20 van de AV, langer dan veertien dagen heeft geduurd, heeft Bezoeker het recht de Overeenkomst buitengerechtelijk te ontbinden, zonder dat E-SIM Middelburg gehouden is tot enige vergoeding van schade die Bezoeker lijdt ten gevolge van die ontbinding en/of zonder verschuldigdheid van een boete. Bezoeker is gehouden tot betaling van alle producten en/of diensten die tot het tijdstip van ontbinding aan Bezoeker door E-SIM Middelburg zijn geleverd.

Artikel 14 Waarborgsom en tussentijdse betaling

14.1 E-SIM Middelburg kan te allen tijde van Bezoeker verlangen dat deze onder E-SIM Middelburg deponeert of doet deponeren van een waarborgsom ter hoogte van maximaal de som van de Overeenkomst minus eventuele reeds door Bezoeker verrichte betalingen.

14.2 E-SIM Middelburg kan een aanbetaling van 50% of telkens tussentijds betaling verlangen.

14.3 Indien een omzetgarantie is afgegeven, is Bezoeker verplicht ter zake de betreffende Overeenkomst(en) tenminste het in de omzetgarantie bepaalde bedrag aan E-SIM Middelburg te betalen.

Artikel 15 Aansprakelijkheid van E-SIM Middelburg

15.1 E-SIM Middelburg is nimmer aansprakelijk voor welke schade dan ook door Bezoeker en/of derden geleden, tenzij de schade het directe gevolg is van opzet of grove schuld van Werknemers van E-SIM Middelburg. E-SIM Middelburg is niet aansprakelijk voor schade veroorzaakt door haar ingeschakelde hulppersonen als bedoeld in artikel 6:76 BW.

15.2 Bezoeker heeft uitdrukkelijk begrepen en stemt ermee in dat het hem/haar bekend is dat de door E-SIM Middelburg aangeboden diensten en/of producten risico’s in kunnen houden voor de gezondheid en dat het schade aan goederen en/of lichamelijk letsel tot gevolg kan hebben.

15.3 Het betreden van de terreinen en gebouwen van E-SIM Middelburg geschiedt volledig voor eigen risico van Bezoeker. E-SIM Middelburg is niet aansprakelijk voor letsel en/of schade ontstaan tijdens verblijf bij E-SIM Middelburg, ongeacht door welke oorzaak ontstaan, tenzij sprake is van opzet of grove schuld aan de zijde van E-SIM Middelburg.

15.4 E-SIM Middelburg is niet aansprakelijk voor diefstal, vermissing, beschadiging en/of verlies van goederen van Bezoeker ook niet in het geval wanneer er van kluisjes gebruik gemaakt wordt. Bezoeker vrijwaart E-SIM Middelburg tegen aanspraken ter zake. Het hier bepaalde geldt niet voor zover de beschadiging of het verlies te wijten is aan opzet of grove schuld van E-SIM Middelburg.

15.5 De aansprakelijkheid van E-SIM Middelburg jegens Bezoeker is, uit welke hoofde ook, beperkt tot de som van de Overeenkomst exclusief BTW. In elk geval is de aansprakelijkheid beperkt tot het bedrag dat de aansprakelijkheidsverzekering van E-SIM Middelburg in voorkomend geval uitkeert, vermeerderd met het ter zake geldende eigen risico.

15.6 De aansprakelijkheid van E-SIM Middelburg, voor zover die valt buiten de dekking van een door E-SIM Middelburg afgesloten verzekering, wordt uitgesloten.

15.7 E-SIM Middelburg is nimmer aansprakelijk voor mogelijke gevolg- of bedrijfsschade als gevolg van een eventuele tekortkoming in de nakoming van de Overeenkomst, tenzij deze schade valt onder de dekking van de door E-SIM Middelburg afgesloten verzekering.

15.8 Behoudens in geval van opzet of grove schuld van E-SIM Middelburg, zal Bezoeker E-SIM Middelburg vrijwaren voor alle aanspraken en aanspraken van derden, uit welke hoofde ook, ter zake vergoeding van schade, kosten en/of interesten, verband houdend met de Overeenkomst.

15.9 De uit dit artikel voortvloeiende uitsluiting c.q. beperking van aansprakelijkheid en de daarmee corresponderende verplichting tot vrijwaring, geldt ook ten gunste van het personeel van E-SIM Middelburg en de verdere hulppersonen, die al dan niet onder haar directie bij de uitvoering van de Overeenkomst betrokken zijn, alsmede voor eventueel door E-SIM Middelburg ingeschakelde adviseurs.

Artikel 16 Aansprakelijkheid van de Bezoeker

16.1 Bezoeker en degenen die hem/haar vergezellen, zijn hoofdelijk aansprakelijk voor alle schade die voor E-SIM Middelburg en/of enige derde is c.q. zal ontstaan als direct of indirect gevolg van een tekortkoming en/of onrechtmatige daad, waaronder overtreding van de huisregels is begrepen, begaan door Bezoeker en/of degenen die hem/haar vergezellen, alsmede voor alle schade die is veroorzaakt door enig dier en/of enige stof en/of enige zaak waarvan Bezoeker houder is of die onder zijn/haar toezicht staat.

16.2 Bezoeker is zelf verantwoordelijk en aansprakelijk zich te verzekeren tegen de risico’s die het deelnemen aan de activiteiten bij E-SIM Middelburg met zich meebrengen.

Artikel 17 Reserveringen en tarieven

17.1 Alle door E-SIM Middelburg vermelde prijzen zoals genoemd in de uitgegeven folders, brochures en op internet, zijn onder voorbehoud.

17.2 De door E-SIM Middelburg gehanteerde tarieven voor cursussen, lessen, arrangementen en/of diensten zijn inclusief BTW en per persoon, tenzij anders is vermeld.

17.3 Het tarief is vastgesteld op basis van normale arbeidstijden overeenkomstig de wettelijke bepalingen. In het geval wordt afgeweken van de normale arbeidstijden, hetgeen ter beoordeling van E-SIM Middelburg staat, is E-SIM Middelburg gerechtigd de overeengekomen vergoeding met een door E-SIM Middelburg te bepalen tarief te vermeerderen.

17.4 E-SIM Middelburg verleent geen korting op reeds verstrekte aanbiedingen, acties, cadeaubonnen en kortingsbonnen (dus geen korting op korting). De zogenaamde specials worden gezien als aanbiedingen.

17.5 De Groeps- en/of arrangementstarieven moeten door één persoon namens de Groep of het arrangement aan E-SIM Middelburg worden betaald.

17.6 Tijdsoverschrijding met betrekking tot het deelnemen aan activiteiten bij E-SIM Middelburg worden vanaf de eerst overschreden minuut doorbelast tegen de normaal geldende prijs, zonder korting.

17.7 E-SIM Middelburg is gerechtigd de overeengekomen vergoeding te verhogen indien één of meer van de volgende omstandigheden zich na het tot stand komen van de Overeenkomst voordoet, ook al was deze prijsverhoging voorzienbaar ten tijde van het uitbrengen van de offerte: stijging van de kosten van materialen, halffabricaten of diensten die voor de uitvoering van de Overeenkomst nodig zijn, van lonen, van werkgeverslasten, sociale verzekeringen, van de met andere arbeidsvoorwaarden gemoeide kosten, invoering van nieuwe en/of bestaande overheidsheffingen, in- en uitvoerrechten of andere heffingen en/of belastingen in binnen- en buitenland, of, in het algemeen, omstandigheden die met een en ander vergelijkbaar zijn. Indien de vergoeding minder dan 10% stijgt, heeft Bezoeker niet het recht de Overeenkomst te ontbinden. Bij stijging van de vergoeding met meer dan 10%, heeft Bezoeker de keuze de Overeenkomst te ontbinden of doorgang te laten vinden zonder dat Bezoeker recht heeft op (schade)vergoeding.

17.8 Indien bij de uitvoering van de Overeenkomst extra kosten gemaakt worden door en/of extra risico’s aanwezig zijn voor E-SIM Middelburg, zal E-SIM Middelburg een toeslag op de overeengekomen vergoeding in rekening mogen brengen, evenredig aan deze risico’s en te maken kosten.

Artikel 18 Offertes

18.1 Indien E-SIM Middelburg een offerte uitbrengt, is deze vrijblijvend en 14 dagen geldig of tot uiterlijk één maand voorafgaand aan het event. Na deze termijn vervalt het aanbod en de daarin opgenomen prijzen, tenzij anders in de offerte is vermeld.

18.2 Bij aanvaarding van een vrijblijvende offerte, behoudt E-SIM Middelburg zich het recht voor de offerte binnen drie werkdagen na ontvangst van de aanvaarding te herroepen of daarvan af te wijken. In geval E-SIM Middelburg gebruik maakt van haar recht om af te wijken van de offerte, zal zij dit Bezoeker tijdig (schriftelijk) mededelen.

18.3 Mondelinge toezeggingen verbinden E-SIM Middelburg slechts nadat deze uitdrukkelijk en schriftelijk zijn bevestigd en/of uitvoering is gegeven aan deze toezegging.

18.4 Schriftelijk bevestigde offertes zijn bindend. Hiervan kan niet meer afgeweken worden, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen.

18.5 Bij een samengestelde prijsopgave, bestaat geen verplichting voor E-SIM Middelburg tot levering van een gedeelte van de in de aanbieding begrepen producten of diensten tegen een overeenkomstig gedeelte van de opgegeven prijs.

Artikel 19 Betalingen

19.1 Tenzij schriftelijk anders overeen is gekomen, kan E-SIM Middelburg Bezoeker verplichten dat een aanbetaling tot 50% of het volledige bedrag van de bevestigde aantal personen, voorafgaand van het event zijn voldaan.

19.2 Bezoeker dient direct bij het afrekenen de bon c.q. factuur en eventuele geldteruggave te controleren op juistheid. Indien Bezoeker niet direct reclameert, zullen latere reclames door E-SIM Middelburg niet in behandeling behoeven te worden genomen. Ieder vorderingsrecht vervalt, indien niet direct is gereclameerd en/of indien niet binnen één jaar na reclamering een rechtsvordering aanhangig is gemaakt.

19.3 De Groeps- en/of arrangementstarieven kunnen worden betaald met waarde-, kortings- en/of cadeaubonnen, mits deze dezelfde waarde hebben als het betreffende groeps- en/of arrangementstarief.

19.4 Als Bezoeker voor een Groep en/of arrangement reserveert, zijn alle leden van de Groep en/of het arrangement hoofdelijk aansprakelijk voor alle bedragen welke één van hen of allen aan E-SIM Middelburg, uit welke hoofde ook, verschuldigd zijn. Door te verschijnen, geeft Bezoeker te kennen dat de persoon handelend namens de Groep c.q. het arrangement vertegenwoordigingsbevoegd was bij het sluiten van de Overeenkomst.

19.5 Voor bijzondere diensten, zoals het gebruik van garderobe, kluis, telefoon, internet, tv- huur e.d. kan door E-SIM Middelburg een aanvullende vergoeding worden berekend.

19.6 Zolang Bezoeker niet geheel aan zijn/haar verplichtingen jegens E-SIM Middelburg heeft voldaan, is E-SIM Middelburg gerechtigd om alle goederen welke door Bezoeker ter plaatse zijn meegebracht, onder zich te nemen en te houden, totdat Bezoeker ten genoegen van E-SIM Middelburg aan zijn/haar verplichtingen jegens E-SIM Middelburg heeft voldaan.

19.7 Indien andere dan directe betaling is overeengekomen, dienen alle facturen, voor welk bedrag dan ook, door Bezoeker binnen veertien dagen na factuurdatum aan E-SIM Middelburg te worden voldaan. E-SIM Middelburg hanteert ten alle tijden de factuurdatum als verzendatum en kan niet instaan voor de bezorg datum mocht deze per post verstuurd worden. Indien een factuur wordt toegezonden, is E-SIM Middelburg te allen tijde bevoegd een kredietbeperkingstoeslag van 2% van het factuurbedrag in rekening te brengen, welke vervalt indien Bezoeker de factuur tijdig voldoet.

19.8 Indien en voor zover tijdige betaling achterwege blijft, is Bezoeker in gebreke zonder dat enige ingebrekestelling zal zijn vereist. Uitsluitend indien Bezoeker een natuurlijk persoon (consument) is, stuurt E-SIM Middelburg bij achterwege blijven van betaling, eenmalig een ingebrekestelling met een termijn van tenminste 14 dagen om alsnog te betalen.

19.9 Indien Bezoeker in gebreke is, is E-SIM Middelburg gerechtigd, voor de niet tijdige betaling en/of voor de werkzaamheden of inschakelen van derde ter buitengerechtelijke incasso van de factuur, 10% van het factuurbedrag met een minimum van € 150,00 (zegge: honderd vijftig Euro) en de daarop extra gemaakte kosten in rekening te brengen. Indien Bezoeker consument in de zin van de wet is, worden de buitengerechtelijke incassokosten in rekening gebracht conform artikel 6:96 lid 4 BW.

19.10 Bij overschrijding van de betalingstermijn is Bezoeker van rechtswege in verzuim zonder dat een ingebrekestelling vereist is, en is Bezoeker een contractuele rente verschuldigd aan E-SIM Middelburg van 2% per maand, over het niet voldane gedeelte van de factuur, te rekenen vanaf de vervaldag tot en met de dag van betaling. Een gedeelte van een maand, geldt als hele maand.

19.11 E-SIM Middelburg is gerechtigd om, alvorens te beginnen met de uitvoering van de Overeenkomst of de Overeenkomst voort te zetten, betaling of aanbetaling vooraf te bedingen. De weigering door Bezoeker om de gevraagde betaling te geven, geeft E-SIM Middelburg het recht de Overeenkomst als te ontbinden, onverminderd haar recht op vergoeding van eventuele door haar geleden schade.

Artikel 20 Overmacht

20.1 Onder overmacht aan de zijde van E-SIM Middelburg wordt onder meer verstaan: werkstaking, problemen met het voor de Overeenkomst benodigde materieel, het feit dat leveranciers van E-SIM Middelburg tekortkomen jegens E-SIM Middelburg, calamiteiten bij E-SIM Middelburg, zoals brand of afgaan van het brandalarm, ziekteverzuim van personeel, verkeersbelemmeringen en belemmerende weersomstandigheden.

20.2 Wanneer de activiteit wegens technische storingen of overige met de veiligheid van Bezoeker samenhangende redenen, niet of slechts gedeeltelijk vervuld kan worden, heeft Bezoeker geen recht op schadevergoeding, tenzij sprake is van opzet of grove schuld aan de zijde van E-SIM Middelburg. Bezoeker ontvangt in dat laatste geval een tegoedbon. Teruggave door E-SIM Middelburg van het reeds betaalde is uitgesloten.

20.3 Indien een van de Partijen bij de Overeenkomst niet in staat is om aan enige verplichting uit die Overeenkomst te voldoen, is hij/zij gehouden de andere Partij hiervan zo spoedig mogelijk in kennis te stellen.

20.4 E-SIM Middelburg is niet aansprakelijk indien en voor zover zij haar verplichtingen niet kan nakomen ten gevolge van overmacht. In geen geval is E-SIM Middelburg gehouden enige boete en/of schadevergoeding te betalen.

20.5 In geval van overmacht heeft E-SIM Middelburg het recht de Overeenkomst zonder rechterlijke tussenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden ofwel de uitvoering daarvan op te schorten, zonder dat E-SIM Middelburg tot enige schadevergoeding en/of boete verplicht zal zijn.

Artikel 21 Gevonden goederen

21.1 In het gebouw en aanhorigheden van E-SIM Middelburg verloren of achtergelaten goederen, welke door Bezoeker worden gevonden, dienen door Bezoeker met bekwame spoed bij E-SIM Middelburg te worden ingeleverd.

21.2 Van goederen, waarvan de rechthebbende zich niet binnen een half jaar nadat E-SIM Middelburg het voorwerp onder zich heeft gekregen, bij E-SIM Middelburg heeft gemeld, verkrijgt E-SIM Middelburg het eigendom.

21.3 Indien E-SIM Middelburg door Bezoeker achtergelaten goederen aan deze toezendt, geschiedt zulks geheel voor rekening en risico van Bezoeker. E-SIM Middelburg is nimmer tot toezending verplicht.

Artikel 22 Overige bepalingen

22.1 Tijdens de door E-SIM Middelburg vastgestelde periodes zijn aanbiedingen en kortingen, van welke aard ook, uitgesloten, met uitzondering van de in de alsdan geldende documenten gecommuniceerde aanbiedingen, welke specifiek voor die betreffende periode gelden.

22.2 Door E-SIM Middelburg verstrekte informatie via de internetsite wordt steeds verstrekt onder voorbehoud van eventuele wijzigingen.

22.3 Kluisjes indien aanwezig kunnen door Bezoeker worden gehuurd voor een bepaald bedrag per keer (na opening dient opnieuw betaald te worden). E-SIM Middelburg opent kluisjes niet voor Bezoeker.

22.4 Binnen de gebouwen van E-SIM Middelburg is Wifi beschikbaar. Bezoeker kan hiervan kosteloos gebruik maken, mits hij/zij het netwerk niet gebruikt om spam, virussen of illegale software te verspreiden, geen aanstootgevende internetsites (racistisch, pornografisch of gewelddadig) bezoekt en het netwerk niet onrechtmatig gebruikt. E-SIM Middelburg is niet verantwoordelijk en/of aansprakelijk voor schade, van welke aard ook. Bezoeker is aansprakelijk voor eventuele schade – van welke aard ook – die door E-SIM Middelburg en/of derden geleden wordt als gevolg van het gebruik van Wifi door Bezoeker. Daarnaast is E-SIM Middelburg gerechtigd, indien de uitingen op internet en/of social media door Bezoeker naar de mening van E-SIM Middelburg aanstootgevend en/of schadelijk zijn, Bezoeker de toegang tot het complex van E-SIM Middelburg te ontzeggen, zonder dat enige verplichting tot schadevergoeding, boete en/of restitutie van de som van de Overeenkomst voor E-SIM Middelburg ontstaat.

Artikel 23 Toepasselijk recht en geschillen

23.1 Op alle overeenkomsten, offertes en opdrachtbevestigingen alsmede alle daaruit voortvloeiende overeenkomsten is Nederlands recht van toepassing.

23.2 Alle geschillen die mochten ontstaan, zullen uitsluitend worden voorgelegd aan de bevoegde rechter van de vestigingsplaats van E-SIM Middelburg.

23.3 Alle vorderingen van Bezoeker verjaren na verloop van één jaar na het moment waarop deze zijn ontstaan.

23.4 Wanneer Bezoeker tekortkomt in de nakoming van een van de verplichtingen voortvloeiend uit de AV en/of Overeenkomst, verbeurt Bezoeker aan E-SIM Middelburg, zonder dat enige ingebrekestelling is vereist, voor iedere tekortkoming een boete van € 1.000,00 (zegge: duizend Euro) alsmede een boete van € 250,00 (zegge: tweehonderd vijftig Euro) voor iedere dag dat de tekortkoming voortduurt, onverminderd het recht van E-SIM Middelburg – in afwijking van artikel 6:92 BW – om in plaats daarvan volledige schadevergoeding plus kosten en interest te vorderen, nakoming te vorderen en/of de overige rechten van E-SIM Middelburg voortvloeiend uit de AV en/of Overeenkomst.

23.5 In geval E-SIM Middelburg in rechte wordt betrokken als gedaagde partij door Bezoeker en Bezoeker wordt in het ongelijk gesteld en/of de vordering van Bezoeker wordt afgewezen of slechts ten dele toegewezen, komen alle kosten van rechtsbijstand van E-SIM Middelburg, zowel in als buiten rechte (door wie ook verleend), geheel voor rekening van Bezoeker.

23.5 © Alle rechten zijn voorbehouden voor E-SIM Middelburg. Bezoeker kan geen rechten ontlenen aan de game versie/ sim uitvoering of simulatoren. Ongeacht het promotie materiaal (fysiek en online) wat door E-SIM Middelburg wordt gebruikt.

Contact opnemen

Heb je vragen of kom je er toch niet helemaal uit? Neem dan contact met ons op en we helpen je graag verder.

info@e-simmiddelburg.nl
+31 (0)118 22 77 22

VOORWAARDEN